Κυριακή, 25 Αυγούστου 2019

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ π. ΓΕΩΡΓΙΟ ΦΛΩΡΟΦΣΚΥ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ

PROGRAM OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON THE THEOLOGICAL HERITAGE OF FR. GEORGES FLOROVSKY


Διεθνές Συνέδριο με θέμα “Η θεολογική παρακαταθήκη του πρωθιερέως Γεωργίου Φλωρόφσκυ” διοργανώνει το Οικουμενικό Πατριαρχείο, στην Πόλη, από την 1η έως και την 3η Σεπτεμβρίου 2019, με αφορμή την συμπλήρωση 40ετίας από της κοιμήσεώς του. 

Στις εργασίες του Διεθνούς Συνεδρίου, την έναρξη των οποίων θα κηρύξει η Α.Θ. Παναγιότης ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, θα λάβουν μέρος Ιεράρχες, κληρικοί, διακεκριμένοι Πανεπιστημιακοί Καθηγητές και Θεολόγοι από Πανεπιστημιακά Ιδρύματα από όλο τον κόσμο.

Σημειώνεται ότι ο π. Γεώργιος Φλωρόφσκυ (1893-1979) υπήρξε ρηξικέλευθος θεολόγος και καθηγητής, και έχει χαρακτηριστεί ως ο “πρύτανης των Ορθοδόξων θεολόγων” του εικοστού αιώνα. Η εμπνευσμένη έκκλησή του προς τους θεολόγους να επιστρέψουν στις πατερικές πηγές και να αποκτήσουν το πνεύμα των Πατέρων, καθώς και προς την Εκκλησίαν να διαλεχθεί με τις ισχυρές ιστορικές και οικουμενικές προκλήσεις της εποχής μας, αποτέλεσαν ορόσημο για την Ορθόδοξη θεολογία και επηρεάζουν την χριστιανική σκέψη μέχρι και σήμερα. 

Οι εργασίες του Διεθνούς Συνεδρίου θα μεταδοθούν απευθείας μέσω του διαδικτύου.

Παραθέτουμε στη συνέχεια το αναλυτικό πρόγραμμα του Συνεδρίου. 
 continue reading
Πρόγραμμα 
PROGRAM OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON THE THEOLOGICAL HERITAGE OF FR. GEORGES FLOROVSKY
CLIK HERE 
Διεθνές Συνέδριο με θέμα “Η θεολογική παρακαταθήκη του πρωθιερέως Γεωργίου Φλωρόφσκυ”  
ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
&
Πατριαρχικόν Ἵδρυμα Πατερικῶν Μελετῶν

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ
«Ἡ θεολογική παρακαταθήκη τοῦ πρωθιερέως  Γεωργίου Φλωρόφσκυ»

 Κυριακή 1 Σεπτεμβρίου – Τρίτη 3 Σεπτεμβρίου 2019
Ξενοδοχεῖον Divan Istanbul

Ὀργανωτική Ἐπιτροπή Συνεδρίου


Ἐπίτιμος Πρόεδρος: Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Περγάμου Ἰωάννης

Μέλη
Σεβ. Μητροπολίτης Σηλυβρίας Μάξιμος Ἱερολ. Ἀρχιδιάκονος Ἰωάννης Χρυσαυγῆς Ἐντιμολ. Κωνσταντίνος Δεληκωσταντῆς, Ὁμότιμος Καθηγητής Ἐντιμολ. Συμεών Πασχαλίδης, Διευθυντής ΠΙΠΜ 

Ἐκτελεστική Γραμματεία:
Πανοσιολ. Τριτεύων Ἀλέξανδρος, Βιβλιοφύλαξ τῶν Πατριαρχείων Ἱερολ. Πατριαρχικός Διάκονος Ἀέτιος Νικηφόρος

ΚΥΡΙΑΚΗ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019 

17:00–19:30: Ἐναρκτήριος Συνεδρία


Εἰσαγωγικοί Χαιρετισμοί

Προεδρία: Σεβ. Μητροπολίτης Γερμανίας Αὐγουστῖνος

Ἐναρκτήριος Ὁμιλία 
Ἡ Αὐτοῦ Θειοτάτη Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης

κ.κ. Βαρθολομαῖος


Κεντρική Εἰσήγησις 

Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Περγάμου Ἰωάννης


Συζήτησις

Δεῖπνον
ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Α´ Συνεδρία: Προσωπικότης, Δρᾶσις & Ἔργον τοῦ π. Γ. Φλωρόφσκυ 

9:30–11:00


Προεδρία: Ὁμότιμος Καθηγητής Ἠλίας Πατσαβός

SERAPHIM DANCKAERT 

Ἐκτελεστικός Διευθυντής τοῦ ἐν Βορείῳ Ἀμερικῇ FOCUS˙ Ἱδρυτικόν μέλος τῆς Ἑνώσεως Φλωρόφσκυ

Ἀδημοσίευτον χειρόγραφον τοῦ π. Γεωργίου Φλωρόφσκυ περί τοῦ Μεγάλου Σχίσματος Ἀνατολῆς καί Δύσεως: Τό περιεχόμενον καί ἡ σημασία του


DR. PAUL GAVRILYUK 

Ἕδρα Aquinas εἰς τήν Θεολογίαν καί τήν Φιλοσοφίαν (Πανεπιστήμιον St Thomas, ΜΝ)˙
Ἱδρυτικός Πρόεδρος τοῦ IOTA 

Ἡ        νεοεκδοθεῖσα         ἀλληλογραφία      Γεωργίου      Φλωρόφσκυ           καί Ἀλεξάνδρου Σμέμαν: Σκέψεις περί τῆς ἡγεσίας τῶν Ὀρθοδόξων Θεολογικῶν Σχολῶν

11:00–11:30: Διάλειμμα

11:30–13:00


Very Rev. Dr. Nikolai Sakharov 
Μέλος τῆς Μοναστικῆς Κοινότητος Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Βαπτιστοῦ (Essex, UK)

Ο Π. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΛΩΡΟΦΣΚΥ ΚΑΙ Ο ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ: ΜΙΑ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ  


Πανιερ. Ἀρχιεπίσκοπος Τελμησσοῦ Ἰώβ 

Μόνιμος Ἀντιπρόσωπος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου εἰς τό Π.Σ.Ε. (Γενεύη)˙ Κοσμήτωρ τοῦ Ἰνστιτούτου Μεταπτυχιακῶν Σπουδῶν Ὀρθοδόξου Θεολογίας (Chambésy)

Ὁ         π.        Γεώργιος      Φλωρόφσκυ           καί     τό        Παγκόσμιον           Συμβούλιον Ἐκκλησιῶν

13:00–14:00: Γεῦμα

14:00–16:00: Διάλειμμα


Β´ Συνεδρία: Ἐπιστροφή εἰς τούς Πατέρας 

16:00–17:30


Προεδρία: π. Ἰωάννης Χρυσαυγῆς

Very Rev. Dr. John Behr 

Καθηγητής Πατερικῆς Θεολογίας, ἕδρα π. Γεώργιος Φλωρόφσκυ (SVOTS, NY)

Ἀπό τήν σύνθεσιν εἰς τήν συμφωνίαν: Ἡ παρακαταθήκη τοῦ π.

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΛΩΡΟΦΣΚΥ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ


Rev Dn. Dr. Anastasios Brandon Gallaher 
Μόνιμος Λέκτωρ Συστηματικῆς καί Συγκριτικῆς Θεολογίας (Πανεπιστήμιο Exeter, UK)

Σκέψεις περί τοῦ μέλλοντος τῆς Ὀρθοδόξου Θεολογίας μετά τήν Κρήτην ἐπί τῇ ἐκδόσει τοῦ βιβλίου The Patristic Witness of Georges
Florovsky Essential Theological Writings (London: T & T Clark, 2019)

17:30 – 18:00: Διάλειμμα

18:00 – 19:30


Προεδρία: Καθηγητής Ἀπόστολος Νικολαΐδης

Σεβ. Μητροπολίτης Σασίμων Γεννάδιος  

Ἀντιπρόεδρος τῆς Κεντρικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Π.Σ.Ε. 

TBA

Δρ. Συμεών Πασχαλίδης 

Καθηγητής Θεολογίας (Α.Π.Θ.) καί Διευθυντής τοῦ Πατριαρχικοῦ Ἱδρύματος Πατερικῶν Μελετῶν

Μία κριτική θεώρησις τῆς συγχρόνου κριτικῆς εἰς τό θεολογικόν ἔργον τοῦ π. Γεωργίου Φλωρόφσκυ  

19:30 – 21:00: ΔεῖπνονΤΡΙΤΗ 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Γ´ Συνεδρία: Ἑλληνισμός καί Χριστιανισμός 

9:30 – 11:00


Προεδρία: Ὁμότιμος Καθηγητής Κωνσταντῖνος Δεληκωσταντῆς

Δρ. Χρῆστος Γιανναρᾶς 
Ὁμότιμος Καθηγητής Φιλοσοφίας (Πάντειον Πανεπιστήμιον, Ἀθῆναι)

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΣ ΤΟΥ Π. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΛΩΡΟΦΣΚΥ


Σεβ. Μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος 

Καθηγητής Θεολογίας (Ε.Κ.Π.Α.)

Ὁ Χριστιανικός Ἑλληνισμός εἰς τήν ‘νέο-πατερικήν’ σύνθεσιν τοῦ π.
Γεωργίου Φλωρόφσκυ καί ὁ σύγχρονος θεολογικός λόγος

11:00 – 11:30: Διάλειμμα

11:30 – 13:00


Προεδρία: Καθηγητής Θεόδωρος Γιάγκου

Δρ. Παντελής Καλαϊτζίδης
Διευθυντής τῆς Ἀκαδημίας Θεολογικῶν Σπουδῶν Βόλου

ΑΠΟΦΑΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΦΑΤΙΣΜΟΣ, ΜΥΣΤΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ Π. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΛΩΡΟΦΣΚΥ


Δρ. Ἀθανάσιος Ν. Παπαθανασίου 

Διδάσκων (ΕΔΙΠ) Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, Ἀρχισυντάκτης τοῦ περιοδικοῦ «Σύναξη» 

Ὁ π. Γεώργιος Φλωρόφσκυ καί ἡ ἱεραποστολή. Μαρτυρία «γιά», «μέ» ἤ «πέρα ἀπό» τόν «ἱερόν Ἑλληνισμόν»;

13:00 – 14:00: Γεῦμα

14:00 – 16:00: ΔιάλειμμαΔ´ Συνεδρία: Ἐπίκαιρα Θέματα τῆς Θεολογίας τοῦ π. Γεωργίου Φλωρόφσκυ 

16:00 – 17:30


Προεδρία: Ρουμάνος Κοσμήτωρ

Dr. Will Cohen 
Ἀναπληρωτής Καθηγητής Θεολογίας (Πανεπιστήμιον Scranton, PA)

ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΑ ΕΝ ΣΧΕΣΕΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑΝ: ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΚΟΣΜΟΣ ΕΙΣ ΤΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΝ ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ Π. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΛΩΡΟΦΣΚΥ


Very Rev. Dr. Alexander Rentel 

Πρωτοσύγκελλος τῆς OCA, Ἐπίκουρος Καθηγητής Κανονικοῦ Δικαίου καί Βυζαντινῶν Σπουδῶν (SVOTS, NY)

Ὑπερβαίνοντας τήν ἀντίθεσιν μυστικοῦ καί κανονικοῦ εἰς τήν “Περί τῶν ὁρίων τῆς Ἐκκλησίας” μελέτην τοῦ π. Γεωργίου Φλωρόφσκυ


17:30 – 18:00: Διάλειμμα

18:00 – 19:30


Προεδρία: Σεβ. Μητροπολίτης Σηλυβρίας Μάξιμος

Dr. Alexis Torrance 

Ἐπίκουρος      Καθηγητής      Βυζαντινῆς      Θεολογίας,     ἕδρα      Ἀρχιεπίσκοπος      Δημήτριος
(Πανεπιστήμιον Notre Dame, IN)

ΑΠΟ ΧΡΙΣΤΟΥ ΑΡΧΕΣΘΑΙ: Η ΚΛΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣ ΤΟ ΔΟΓΜΑΤΙΚΟΝ ΕΡΓΟΝ ΤΟΥ Π. ΦΛΩΡΟΦΣΚΥ

 
Dr. Ivana Noble 
Καθηγήτρια Οἰκουμενικῆς Θεολογίας (Πανεπιστήμιον Charles, Πράγα)

Η ΑΝΤΙΛΗΨΙΣ ΤΟΥ Π. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΛΩΡΟΦΣΚΥ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΥΣΙΝΚαταληκτήριες Παρατηρήσεις – Συμπεράσματα