Πέμπτη, 5 Απριλίου 2018

Η ΟΔΟΣ ΤΟΥ ΜΑΡΤΥΡΙΟΥ -THE PATH OF THE MARTYRDOM (VIA DOLOROSA) (Gr/En)

Πατριαρχείον Ιεροσολύμων
Η ΟΔΟΣ ΤΟΥ ΜΑΡΤΥΡΙΟΥ -THE PATH OF THE MARTYRDOM (VIA DOLOROSA)

Ἡ ὁδὸς τοῦ Μαρτυρίου, ἡ ὁδὸς τοῦ πόνου, ὁ δρόμος, τὸν ὁποῖον ἠκολούθησε ὁ Κύριος «ἄρων τὸν Σταυρὸν του» ἐρχόμενος πρὸς τὸ ἑκούσιον πάθος. Εἰς αὐτὸν τὸν δρόμον κλίνει γόνυ ἡ ἀνθρωπότης. Πάντα ἔνοχη. Ἀκαταμαχήτως ὅμως λυγισμένη, τρυφερὴ ἐμπρὸς τοῦ μαρτυρίου τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ.
1) Στάσις-Πραιτώριον
Ὁ Ἰησοῦς καταδικάζεται εἰς θάνατον. Οἱ Ἑλληνορθόδοξοι ξεκινοῦν τὴν πορεία τους από τὴν μονὴν τοῦ Πραιτωρίου, ἐνῶ οἱ Λατίνοι ἀπὸ τὴν αὐλὴν τοῦ κολεγίου τοῦ Ὀμάρ.
2) Στάσις –Πραιτώριον
Ὁ Ἰησοῦς παραλαμβάνει τὸν Σταυρόν Του.
3) Στάσις-Γωνία μὲ τὴν Ὁδὸν Ἒλ Οὐὰντ
Ἔχουμε διὰ πρώτην φορὰν τὴν πτῶσιν τοῦ Ἰησοῦ ὑπὸ τοῦ βάρους τοῦ Σταυροῦ.
4) Στάσις-Ἀρμένικον καθολικὸν παρεκκλήσιον
Ὁ Ἰησοῦς συναντᾶ τὴν μητέρα Του. Ἀνάγλυφος παράστασις αὐτῆς τῆς συναντήσεως ἀπεικονίζεται ἐπάνω ἀπὸ τὴν εἴσοδον αὐτῆς τῆς καθολικῆς μικρᾶς ἐκκλησίας τῶν Ἀρμενίων.
5) Στάσις-Ἡ οἰκία τοῦ Σίμωνος τοῦ Κυρηναίου
Ἡ οἰκία τοῦ Σίμωνος τοῦ Κυρηναίου, πατρός τοῦ Ἀλεξάνδρου καὶ τοῦ Ρούφου, τὸν ὁποῖον ἀγγάρεψαν νὰ σηκώσῃ τὸν Σταυρὸν τοῦ Χριστοῦ. Ἡ παράδοσις ἀναφέρει ὅτι εἰς τὸν τοῖχον εἰς ἕνα λίθον ἔχει ἀπομείνει τὸ ἀχνάρι τῆς παλάμης του, σὰν ἔπεσε ἀπὸ τὸ βάρος τοῦ Σταυροῦ.
6) Στάσις- Ἡ οἰκία τῆς Ἁγίας Βερονίκης
Ἐνταῦθα ἡ Ἁγία Βερονίκη ἐσκούπισε τὸ ἱδρωμένον, τὸ ματωμένον πρόσωπον τοῦ Ἰησοῦ κι εὐθὺς ἀπετυπώθη ἡ θεανδρικὴ μορφή Του εἰς τὸ Ἱερὸν Μανδήλιον.
7) Στάσις –Ἡ Πύλη τῆς καταδίκης-Λατινικὸν παρεκκλήσιον
Εἰς τὴν Πύλην τῆς καταδίκης, λείψανον ἴσως τῶν ἀρχαίων τειχῶν τῆς Ἱερουσαλήμ, συμφώνως πρὸς μεσαιωνικὴν παράδοσιν, ἔπεσε διὰ δευτέραν φορὰν ὁ Χριστὸς ὑπὸ τοῦ βάρους τοῦ Σταυροῦ.
8) Στάσις-Παρηγορεῖ τὰς κοπέλας τῆς Ἱερουσαλήμ
Στραφεὶς δὲ πρὸς αὐτὰς ὁ Ἰησοῦς εἶπε: «Θυγατέρες Ἱερουσαλὴμ μὴ κλαίετε ἐπ’ ἐμὲ πλὴν ἐφ’ ἑαυτὰς κλαίετε καὶ ἐπὶ τὰ τέκνα ὑμῶν. Ὅτι ἰδοὺ ἔρχονται ἡμέραι ἐν αἷς ἐροῦσι. Μακάριοι αἱ στεῖραι καὶ κοιλίαι, αἳ οὐκ ἐγέννησαν, καὶ μαστοὶ οἳ οὐκ ἐθήλασαν.» (Λούκ.κγ΄28-30)
9) Στάσις-Ἡ τρίτη πτῶσις τοῦ Ἰησοῦ. 
Συμφώνως πρὸς μεσαιωνικὴν παράδοσιν, συνέβη πλησίον τῆς εἰσόδου τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως
10) Στάσις- Ἀνατολικῶς τῆς Ἁγίας Αὐλῆς -Παρεκκλήσιον Ἀρμενίων καὶ Σύρων
Ὁ Ἰησοῦς ἀπογυμνώνεται διὰ νὰ ἀρχίσῃ ἡ διαδικασία τῆς σταυρικῆς ποινῆς καὶ θανατώσεώς Του.
11) Στάσις- Γολγοθᾶς - Παρεκκλήσιον Λατίνων
Ὁ Ἰησοῦς προσηλώνεται εἰς τὸν Σταυρὸν
12) Στάσις – Γολγοθᾶς - Ἑλληνορθόδοξον Παρεκκλήσιον
Ὁ τόπος τῆς Σταυρώσεως καὶ τοῦ θανάτου τοῦ Λυτρωτοῦ
13) Στάσις- Ἁγία Ἀποκαθήλωσις.
 Ὁ Ἰωσὴφ ἀπὸ τὴν Ἀριμαθαίαν κατέβασε ἀπὸ τὸν Σταυρὸν τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ καὶ ἀφοῦ τὸ ἔλουσαν μὲ ἀρώματα, τὰ ὁποῖα εἶχε φέρει ὁ Νικόδημος, τὸ ἔδεσαν μὲ λινὰς λουρίδας καὶ τὸ ἑτοίμασαν διὰ τὴν ταφήν.
14) Στάσις-Ὁ Πανάγιος Τάφος. 
Ὁ Ἰωσὴφ καὶ ὁ Νικόδημος ἐνεταφίασαν τὸν Ἰησοῦν εἰς τὸ καινούργιον μνῆμα τοῦ Ἰωσήφ, τὸ ὁποῖον ἦτο λαξευμένον εἰς τὸν βράχον καὶ εὑρίσκετο πλησίον του μέρους, εἰς τὸ ὁποῖον ἐσταυρώθη ὁ Ἰησοῦς.

The Path of the Martyrdom (Via Dolorosa)
This is the Path of the Martyrdom, the path of pain, the way the Lord followed carrying his Cross, coming to his Passion willingly. Before this Path all mankind bows down. The guided tour on Via Dolorosa has the following 14 stops;
 1.  Praetorion:  Here,Jesus is condemned to be crucified. The Greek Orthodox pilgrims begin their course at the Monastery of the Praetorion while the Latin Christians at the yard of Omar’s College.
 2.  Praetorion: Jesus takes up his Cross.
 3.  Corner at Al-Wad Street. The first fall of Christ under the burden of the Cross.
 4.  Armenian chapel. Jesus meets his mother. An engraved representation of this meeting is depicted over the entrance of this Armenian chapel.
 5. Simon the Cyrene’s house. The house of the man who was enforced to carry Christ’s Cross. According to the tradition, Christ’s palm is imprinted on one stone He touched on the wall as He fell under the weight of the Cross.
 6. Saint Veronica’s house. In that place Saint Veronica wiped Christ’s sweaty, bleeding face and His divine sight was imprinted on the cloth (known as Sacred Mandylion).
 7. The Gate of Condemnation – Latin chapel. This gate stands probably over ancient ruins of the wall of Jerusalem. Christ fell for the second time under the weight of the Cross here.
 8. Christ offers consolation to the young maidens of Jerusalem. “But Jesus turning unto them said, Daughters of Jerusalem, weep not for me, but weep for yourselves, and for your children. For, behold, the days are coming, in which they shall say, Blessed are the barren, and the wombs that never bare, and the breasts which never gave suck” (Luke 23:28-29).
 9. The third fall of Christ. According to the medieval tradition it happened near the entrance of the Church of the Resurrection.
 10. East side of the Temple yard – Armenian-Syrian chapel. Jesus is denuded in order to begin the process of His Crucifixion and death.
 11. Golgotha – Latin chapel. Jesus is placed on the Cross.
 12. Golgotha – Greek Orthodox chapel. The site of Christ’s Crucifixion and death.
 13. Holy Deposition (Apokathelosis). Joseph of Arimathea removed Christ’s body from the Cross,   and having washed Him clean with perfumes brought by Nicodemus they wrapped Him in linen strips and prepared His body for burial.
 14. The Holy Sepulchre. Joseph and Nicodemus buried Jesus in Joseph’s unused tomb, which was carved in the rock and was located at a short distance from the Crucifixion site.