Τρίτη, 7 Νοεμβρίου 2017

ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Κ. IΕΡΟΘΕOY TO IΣΤΟΡΙΚO ΤHΣ 6ΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ ΤΟY ΚΕΙΜΕΝΟΥ «H OΡΘΟΔΟΞΟΣ EΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑI O ΛΟΙΠOΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚOΣ ΚΟΣΜΟΣ»

Ναυπάκτου κ. Ἱερόθεος: Tὸ ἱστορικὸ τῆς 6ης παραγράφου τοῦ κειμένου «Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία καὶ ὁ λοιπὸς Χριστιανικὸς κόσμος»

Clik Here:

Τὸ κείμενο σὲ μορφὴ pdf: Tὸ ἱστορικὸ τῆς 6ης παραγράφου τοῦ κειμένου «Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία καὶ ὁ λοιπὸς Χριστιανικὸς κόσμος