Δευτέρα, 11 Σεπτεμβρίου 2017

GRECIA | COMITETUL DE COORDONARE A COMISIEI MIXTE DE DIALOG TEOLOGIC ORTODOX – CATOLIC S-A INTRUNIT IN INSULA LEROS

Patriarchate of Romania

În perioada 5 – 8 septembrie 2017 a avut loc întrunirea Comitetului de coordonare a Comisiei mixte de dialog teologic ortodox-catolic în Leros, Grecia. Patriarhia Română a fost reprezentată de IPS Părinte Iosif, Mitropolitul Ortodox Român al Europei Occidentale și Meridionale, însoțit de Pr. Conf. Patriciu Vlaicu.

Lucrările Comitetului au început în data de 5 septembrie printr-o ceremonie de primire a invitaților oficiată de către Mitropolitul Paisie al Lerosului – Patriarhia Ecumenică.
La sesiunea de inaugurare au participat reprezentanţi ai autorităţilor civile și ale forțelor militare și navale grecești, care au adresat cuvinte de bun venit tuturor membrilor delegațiilor. La rândul lor, co-președinții Comisiei, Arhiepiscopul Iov de Telmissos și Cardinalul Kurt Koch, au adresat cuvinte de salut participanţilor la întrunire.
În data de 6 septembrie delegația ortodoxă, într-o întrunire distinctă, a stabilit principiile pe care le va urma în următoarele etape ale dialogului ortodox-catolic.
În urma sesiunilor mixte, Comitetul de coordonare a Comisiei mixte de dialog teologic ortodox-catolic a decis ca în etapele următoare, pornind de la o punere în evidență a progreselor deja realizate și a aspectelor care necesită clarificări, să fie abordate, din punct de vedere teologic și canonic, temele care au provocat și provoacă separarea dintre Apus și Răsărit.